Utadrettet virksomhet

Mål for all opplæring i innføringstilbud er at elevene skal lære norsk raskest mulig slik at de kan følge opplæringen ved nærskolen.

Den faglige oppfølgingen av undervisningen i alfabetiserings- og mottaksgruppene består av tilbud om kompetanseutvikling, kurs og veiledning, og den skal bidra til å sikre likeverdig opplæring av nyankomne elever, uavhengig av hvilken skole de går på. Det betyr at

  • Innføringstilbud i Osloskolen skal ha høye ambisjoner på vegne av de nyankomne elevene
  • Det skal være høy kvalitet på opplæringen
  • Innføringstilbud skal ha høyt kvalifiserte lærere i fag og med spesialisering i norsk som andrespråk
  • Opplæringen i innføringstilbud skal følge elevens faglige progresjon og jevnlig vurdere elevens faglig utvikling
  • Innføringstilbud skal i tillegg til å gi opplæring i norsk, forberede elevene på overgangen til nærskolen

Språksenteret skal kunne

  • gi råd og veiledning til skoler som skal opprette innføringstilbud og til skoler med innføringstilbud
  • støtte områdedirektørene i styringsdialogen vedrørende kvaliteten i opplæringstilbudet for nyankomne i innføringstilbud

Oppdragene kan være av kortere eller lengre varighet knyttet til forståelse av aktuelt regelverk, råd og veiledning ved opprettelse av nye innføringstilbud, innhold, metoder og organisering av opplæringen, hospiteringsordninger og kartlegging og vurdering av faglig progresjon hos elevene m.m.