Hovedseksjon

Utadrettet virksomhet

Mål for all opplæring i innføringstilbud er at elevene skal lære norsk raskest mulig slik at de kan følge opplæringen ved nærskolen. Språksenterets faglige oppfølging skal bidra til å sikre likeverdig opplæring av nyankomne elever, uavhengig av hvilken skole de går på.

Den faglige oppfølgingen av undervisningen i alfabetiserings- og mottaksgruppene består blant annet av tilbud om kompetanseutvikling, arrangementer, og veiledning. Veiledning kan tilbys til alfabetiseringsgrupper, mottaksgrupper og for skoler med elever som har vedtak om særskilt norskopplæring i tråd med §2-8.

Veiledningen kan være av kortere eller lengre varighet og kan for eksempel omfatte opprettelse av nytt innføringstilbud, aktuelt regelverk, hospiteringsordninger og andre rutiner, kartlegging og vurdering av elevens språkutvikling, flerspråklighet som ressurs, språkutviklende fagopplæring samt grunnleggende lese -og skriveopplæring i et andrespråksperspektiv.

Innenfor utadrettet virksomhet har Språksenteret også ansvar for

  • utvikling og oppfølging av opplæringspakken «Ny i norsk» for opplæring av nyankomne elever på 1. og 2. trinn.
  • Skolelostjenesten
  •  å støtte grunnskoledirektørene i styringsdialogen vedrørende kvaliteten i opplæringstilbudet for nyankomne i innføringstilbud.