Hovedseksjon

Kort om Språksenteret

Språksenteret etablert som treårig prosjekt høsten 2014. Fra høsten 2018 gikk Språksenteret over fra prosjekt til ordinær drift.

Mål:

  • Nyankomne elever skal lære norsk raskest mulig slik at de kan følge opplæringen ved nærskolen.

 Språksenterets oppgaver er:

  • Faglig ansvar for undervisningen i innføringstilbud i grunnskolen Osloskolen
  • Gi tilbud om utadrettet virksomhet i form av fagressurser, veiledning, kompetanseutvikling og utviklingsarbeid
  • Kartlegge nyankomne elevers ferdigheter i språk og fag (3.-10. trinn)
  • Kartlegge ved individuelt inntak til videregående skole for elever med kort botid i Norge
  • Sørge for skoleplass i innføringstilbud eller ved nærskolen for elever 3.-10. trinn
  • Gi norskopplæring til nyankomne elever på 5. til 10. trinn, som kan forventes å ha rask progresjon
  • Skolelostjenesten

Kartleggingen skal gi grunnlag for å vurdere om eleven best får ivaretatt sitt opplæringstilbud ved nærskolen, i alfabetiserings- eller mottaksgruppe eller ved Språksenteret.

Henvisning til Språksenteret skjer via nærskolen.

Nullmobbing

nullmobbing.no