Hovedseksjon

Norskopplæring for nyankomne elever i Osloskolen

·         1. og 2. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen med tilbud om særskilt språkopplæring. Skolene kartlegger elevene. 

·         3.–10. trinn: Språksenteret kartlegger elever i denne aldersgruppen og den særskilte språkopplæringen kan foregå i ulike opplæringstilbud:

-          Ordinær gruppe ved nærskolen er for elever som har lært nok norsk til å følge ordinær opplæring eller elever som av andre grunner vil ha best utbytte av opplæring ved nærskolen.

-          Mottaksgruppene er for elever som kan lese og har utviklet en viss språk- og fagkompetanse, men kan mangle sentrale kunnskaper og skolefaglige begreper. Elevene kan ha kort eller usammenhengende skolegang eller har en skolegang der opplæringen skiller seg fra opplæringen i norsk skole.

-          Alfabetiseringsgruppene er for elever som ikke har lært å lese og skrive eller som er helt i startfasen av sin lese- og skriveutvikling. De fleste elevene har behov for opplæring i det latinske alfabetet. Elevene kan ha ingen, kort eller fragmentert skolegang og er på et begynnernivå i de fleste fag.

-          Intensiv norskopplæring ved Språksenteret tilbys elever med aldersadekvat skolebakgrunn som har gode språkferdigheter både muntlig og skriftlig. Elevenes fagkompetanse på førstespråket gir gode forutsetninger til å tilegne seg norsk fagspråk. De fleste i målgruppen kan mere enn ett språk og har utviklet gode språklæringsstrategier. Elevene er motiverte og ønsker å følge et intensivt opplæringstilbud hvor de må gjøre en stor egeninnsats. Opplæringen gjennomføres vanligvis på tre til syv måneder.

 

Trykk her for å se hvilke skoler som har de ulike tilbudene