Ordensregler

Regler for orden

Du som elev skal:

 • møte presist
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden

 

Regler for oppførsel

Du som elev skal vise vanlig god oppførsel ved å:

 • være til stede i opplæringen
 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt, uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • følge skolens regler for melding av fravær
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

 • å mobbe
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å jukse eller forsøke å jukse
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • å bruke tobakk/snus 
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

 

Regler for medbrakt utstyr

 • Godteri og mineralvann skal kun tas med til skolen etter skriftlig beskjed fra lærer
 • Leker, mobiltelefoner, datautstyr, digitalt utstyr og andre private gjenstander tas med til skolen på eget ansvar
 • Internett, private leker, mobiltelefoner, datautstyr og annet digitalt utstyr skal ikke benyttes i timene hvis ikke det er avtalt med lærer.
 • Digitalt utstyr og mobiltelefoner skal være i sekken og på lydløs i timene.
 • Ytterklær skal oppbevares på riktig plass.

 

Brudd på regler for orden og oppførsel

Språksenteret og Osloskolene har følgende sanksjoner ved brudd på reglementet:

 • nmerkning
 • Skriftlig advarsel til elev
 • Skriftlig melding til foreldre/foresatte
 • Pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
 • Bortvisning 
  • Elever i barneskolen kan bortvises for enkelttimer eller for resten av dagen
  • Elever i ungdomsskolen kan bortvises inntil tre dager på 
 • Midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte
 • Midlertidig eller permanent skolebytte  

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

 

Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet.

 

Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

 

Se reglementet for Osloskolene.