Hovedseksjon

Vår profil

Språksenteret

Språksenteret for intensiv norskopplæring ble etablert som et 3-årig prosjekt høsten 2014. Språksenterets hovedoppgaver var å utvikle nye konsept for moderne og intensiv norskopplæring og kartlegge alle nyankomne elevers skolebakgrunn og ferdigheter.

Prosjektperioden ble utvidet, og fra høsten 2018 gikk Språksenteret over fra prosjekt til ordinær drift. Språksenteret er organisert under seksjon for mangfold, inkludering og norskspråklige ferdigheter i avdeling for pedagogisk kompetanseutvikling (PKU).

Språksenterets oppgaver

Utadrettet virksomhet

  • Utvikling av fagressurser, veiledning og kompetanseutvikling for innføringstilbud
  • Utvikling og oppfølging av opplæringspakken «Ny i norsk» for opplæring av nyankomne elever på 1. og 2. trinn
  • Skolelostjenesten
  • Gi støtte til grunnskoledirektørene i styringsdialogen vedrørende kvaliteten i opplæringstilbudet for nyankomne i innføringstilbud

Kartlegging

  • Kartlegging av nyankomne elevers skolebakgrunn og skolefaglige ferdigheter for elever på 3.-10. trinn
  • Anbefaling av opplæringstilbud og anskaffelse av skoleplass
  • Kartlegging ved individuelt inntak til videregående skole for elever med kort botid i Norge

Opplæring

  • Norskopplæring til nyankomne elever på 5. til 10. trinn som kan forventes å ha rask progresjon
  • Norskopplæring for elever i transittmottak i Oslo på 1.-10. trinn
  • Sommerskole med norskopplæring