Vår profil

Språksenteret

Fra høsten 2018 gikk Språksenteret over fra prosjekt til ordinær drift. Språksenteret er organisert under avdeling for elevforvaltning og planlegging (EFP).

Språksenterets oppgaver er:

  • Faglig ansvar for undervisningen i innføringstilbud i grunnskolen Osloskolen
  • Gi tilbud om utadrettet virksomhet i form av kurs, veiledning og utviklingsarbeid
  • Kartlegge nyankomne elevers ferdigheter i språk og fag (3.-10. trinn)
  • Kartlegge ved individuelt inntak til videregående skole for elever med kort botid i Norge
  • Sørge for skoleplass i innføringstilbud eller ved nærskolen for elever 3.-10. trinn
  • Gi norskopplæring til nyankomne elever på 5. til 10. trinn, som kan forventes å ha rask progresjon