Vår profil

I løpet av prosjektperioden skal Språksenterets formelle rolle og oppgaver utredes og besluttes.

  • Språksenterets første oppdrag var å kartlegge og gi norskopplæring til nyankomne elever på 5. til 10. trinn, som kunne forventes å ha rask progresjon.
  • I løpet av prosjektperioden har Språksenteret i tillegg utarbeidet kartleggingsverktøy for 1. – 10. trinn.
  • I samarbeid med Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet har Språksenteret utarbeidet lokal læreplan i norsk og eksempel på flerfaglig temaplan til bruk i innføringstilbud, samt utvikling av opplæringspakke for nyankomne elever på 1. og 2. trinn.
  • Våren 2017 overtok Språksenteret ansvaret for kartlegging ved inntak til videregående skole etter individuell vurdering for minoritetsspråklige søkere med kort botid. Mellom 500 og 600 elever er kartlagt.
  • Fra skoleåret 2016/17 har Språksenteret gitt opplæring til elever i ulike flyktningmottak, for tiden elever fra Refstad transittmottak.
  • Fra 1. august 2017 har Språksenteret fått ansvar for kartlegging av alle nyankomne elever på 3. – 10. trinn, samt i oppgave å skaffe egnet innføringstilbud til disse elevene.
  • Det vil i løpet av skoleåret 2017/18 utarbeides en modell for oppfølging av alfabetiserings- og mottaksgruppene som skal sikre en likeverdig praksis med høy kvalitet. Oppfølgingen skal være praksisnær og tilpasset den enkelte gruppes behov.