Fag- og timefordeling

Bestemmelsene om fag- og timefordeling gjelder også nyankomne elever. I vedtaket om særskilt språkopplæring i egen gruppe kan det for den perioden eleven er i slikt tilbud gjøres avvik fra læreplanverket i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta elevenes behov. Dette må gå fram av vedtaket for den enkelte elev. Til høyre finnes oversikt over de fag og timer de fleste elevene tilbys i løpet av oppholdet ved Språksenteret.