Eksamen 10. trinn

Ved avslutningen av 10. trinn, skal elevene til vanlig opp til én skriftlig eksamen og én muntlig eksamen. Grunnet kort botid og manglende norskferdigheter vil en del av Språksenterets elever, etter søknad fra foresatte, få fritak fra deltakelse i eksamen. Her finner du informasjon fra Utdanningsdirektoratet om reglement for fritak. 
http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-1-2010-Individuell-vurdering/IVFritak-fra-vurdering/ 
 
Det skilles mellom sentralt gitt skriflig eksamen og lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen.  
 
Skriftlig eksamen 

  • Utdanningsdirektoratet har ansvar for utforming av oppgaver og sensorveiledninger til sentralt gitt skriftlig eksamen. 
  • Hvilket fag kan elevene trekkes ut i? 
    Elevene på 10. trinn i grunnskolen kan trekkes ut til skriftlig eksamen i enten norsk, matematikk eller engelsk. 
  • Utdanningsetaten i Oslo har som skoleeier ansvar for selve gjennomføringen av skriftlig eksamen. 
  • Sensur: Det er alltid to sensorer som skal komme til enighet om eksamenskarakterene til eksamen. 

Muntlig eksamen 

  • Oslo kommune, Utdanningsetaten har ansvar for lokalt gitt muntlig eksamen på 10. trinn i grunnskolen. 
  • Det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver til muntlig eksamen. 
  • Sensur: Det er alltid to sensorer som skal komme til enighet om eksamenskarakterene til eksamen. 

Ifølge Forskrift til Opplæringslova skal eksamen være i tråd med Kunnskapsløftet og organiseres slik at elevene får vist kompetansen sin i det faget de er trukket ut til eksamen i.