Elevvurdering og karakter

 

Økt læringsutbytte for alle elever er det overordnete målet med Kunnskapsløftet. Arbeid med systematisk vurdering, både underveis og sluttvurdering, er derfor et viktig satsningsområde i Osloskolen.

Satsningen Vurdering for læring har som mål å bedre skolens vurderingskultur, for å gi elevene tilpasset opplæring og å møte kravene til underveisvurdering i forskrift til Opplæringslova (se under). 

Regelmessig og systematisk dokumentasjon er nødvendig for å sikre tilpasset opplæring og godt læringsutbytte. Som en del av denne dokumentasjonen gjennomfører Osloskolen en rekke sentralt initierte prøver. Resultatene fra disse gir grunnlag for målrettet innsats for å bedre kvaliteten på opplæringen. 

 

Vurdering i grunnskolen 

Karakterer i fag

I grunnskolen gis det kun vurdering uten karakterer i fag for elever opp til 7. årstrinn.  I samråd med den enkelte elev og hans/hennes foresatte vurderes det om eleven 8.-10. årstrinn skal ha karakterer i fag under oppholdet ved Språksenteret.   

Orden og atferd 

I grunnskolen skal det til og med 7. årstrinn bare gis vurdering uten karakter i orden og atferd. Fra 8. årstrinn skal vurdering i orden atferd gis med karakterer. Formålet med vurdering i orden og i atferd er å bidra i sosialiseringsprosessen til eleven, skape et godt psykososialt miljø og gi informasjon om eleven sin orden og atferd. Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. I orden og atferd benyttes disse karakterene: 

  1. God (G): vanlig god orden og vanlig god atferd 
  2. Nokså god (Ng): klare avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd 
  3. Lite god (Lg): i ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd

 

Nasjonale prøver og Osloprøver 

Elevsammensetningen ved Språksenteret gjør at de fleste elever vurderes for fritak fra deltakelse i nasjonale prøver og Osloprøver før de overføres til nærskolen. Fritak fra nasjonale prøver er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og er basert på en individuell vurdering av den enkelte elev, i hht. regelverket.  

 

Her finner du informasjon fra Utdanningsdirektoratet om nasjonale prøver 
http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Om-nasjonale-prover/