Kartlegging av skolebakgrunn for nyankomne elever på 3. - 10. trinn

Registrer eleven på nærskolen

·         Foresatte registrerer eleven på nærskolen.

·         Foresatte vil motta en SMS fra Språksenteret som inneholder:

o   bekreftelse på innsendt registrering

o   invitasjon til kartlegging på Språksenteret

Kartlegging på Språksenteret

Kartleggingen varer sirka tre timer og blir gjennomført med tolk til stede.

·         Foresatte følger eleven til Språksenteret til oppsatt tid.

·         Foresatte sørger for at eleven har med mat og drikke.

Etter kartlegging

·         Foresatte vil motta en beskjed, via SMS fra Språksenteret, om anbefalt opplæringstilbud og skoleplass.

·         Språksenteret utarbeider en pedagogisk rapport på grunnlag av kartleggingen. Rapporten sendes til foresatte, nærskolen og opplæringsstedet.

Skoleplass

·         Opplæringsskolen tar kontakt med foresatte, hvor de inviterer til en inntakssamtale, og avtaler oppstartsdato for eleven.

Innhold i kartleggingen

Målet med kartleggingen er å få informasjon om elevens skolefaglige bakgrunn, språklige og faglige styrker, interesser og opplæringsbehov. Resultatene fra kartleggingen skal brukes som et utgangspunkt for å tilpasse opplæringen og gi et grunnlag for å vurdere hvor eleven best får ivaretatt sine behov. Kartleggingen gjennomføres med tolk, på elevens sterkeste språk. Dette for å sikre likeverdig kommunikasjon og sørge for at eleven får mulighet til å vise kunnskaper og ferdigheter.

 

Opplæringstilbud for nyankomne elever

Inntaket til de ulike opplæringstilbudene skjer fortløpende gjennom skoleåret.

 

·         Alfabetiseringsgruppene er for elever som ikke har lært å lese og skrive, eller som er helt i startfasen av sin lese- og skriveutvikling. De fleste elevene har behov for opplæring i det latinske alfabetet. Elever som blir anbefalt å starte i en alfabetiseringsgruppe kan ha ingen, kort eller fragmentert skolegang, og de er på et begynnernivå i de fleste fag.

·         Mottaksgruppene er for elever som kan lese og har utviklet en viss språk- og fagkompetanse, men kan mangle sentrale kunnskaper og skolefaglige begreper. Elever som blir anbefalt å starte i en mottaksgruppe kan ha kort eller usammenhengende skolegang, eller ha en skolegang der opplæringen skiller seg fra opplæringen i norsk skole. 

·         Intensiv norskopplæring ved Språksenteret anbefales for elever med aldersadekvat skolebakgrunn, og som har gode muntlige og skriftlige språkferdigheter. Elevenes fagkompetanse på førstespråket kan gi gode forutsetninger for å tilegne seg norsk fagspråk. De fleste elevene i målgruppen kan mer enn ett språk og har utviklet gode språklæringsstrategier. Elever som blir anbefalt intensiv norskopplæring bør være motiverte og ønske å følge et intensivt opplæringstilbud hvor de må gjøre en stor egeninnsats. Opplæringen gjennomføres vanligvis på tre til syv måneder.

Kartleggingen vil blant annet omfatte

  • samtale om elevens interesser og skolefaglige bakgrunn
  • vurdering av elevens språk, lese- og skriveferdigheter
  •   vurdering av ferdigheter i matematikk
  •  vurdering av elevens kunnskaper knyttet til sentrale mål i læreplaner for fag etter Kunnskapsløftet
  •  vurdering av elevens ferdigheter i engelsk
  •  ved behov: en vurdering av elevens læreforutsetninger