Hovedseksjon

Kartlegging av skolebakgrunn for nyankomne elever på 3. - 10. trinn

Innhold i kartleggingen

Målet med kartleggingen er å få informasjon om elevens skolefaglige bakgrunn, språklige og faglige styrker, interesser og opplæringsbehov. Resultatene fra kartleggingen, skal brukes som et utgangspunkt for å tilpasse opplæringen, og gi et grunnlag for å vurdere hvor eleven best får ivaretatt sine behov. Kartleggingen gjennomføres med tolk, på elevens sterkeste språk. Dette for å sikre likeverdig kommunikasjon og sørge for at eleven får mulighet til å vise kunnskaper og ferdigheter.

Kartleggingen vil blant annet omfatte:

  • samtale om elevens interesser og skolefaglige bakgrunn
  • vurdering av elevens språk, lese- og skriveferdigheter
  • vurdering av ferdigheter i matematikk
  • vurdering av elevens kunnskaper knyttet til sentrale mål i læreplaner for fag etter Kunnskapsløftet
  • vurdering av elevens ferdigheter i engelsk
  • ved behov: en vurdering av elevens læreforutsetninger

Opplæringstilbud for nyankomne elever

Inntak og oppstart til de ulike opplæringstilbudene skjer fortløpende i løpet av skoleåret.

Alfabetiseringsgruppene er for elever som er helt i startfasen av sin lese- og skriveutvikling. Elever som blir anbefalt å starte i en alfabetiseringsgruppe kan ha ingen, kort eller fragmentert skolegang, og de er på et begynnernivå i de fleste fag.

Mottaksgruppene er for elever som kan lese og har utviklet en viss språk- og fagkompetanse, men kan mangle sentrale kunnskaper og skolefaglige begreper. Elever som blir anbefalt å starte i en mottaksgruppe kan ha kort eller usammenhengende skolegang, eller ha en skolegang der opplæringen skiller seg fra opplæringen i norsk skole.

Intensiv norskopplæring ved Språksenteret anbefales for elever i 5.-10. trinn som har aldersadekvat skolebakgrunn. Elevene har gode muntlige og skriftlige språkferdigheter. Elevenes fagkompetanse på førstespråket kan gi gode forutsetninger for å tilegne seg norsk fagspråk. De fleste elevene i målgruppen kan mer enn ett språk og har utviklet gode språklæringsstrategier. Elever som blir anbefalt intensiv norskopplæring bør være motiverte og ønske å følge et intensivt opplæringstilbud, hvor de må gjøre en stor egeninnsats.

Skoletilbud ved nærskolen tilbys elever som har lært tilstrekkelig norsk til å følge ordinær opplæring, og til elever som av andre grunner vil bli best ivaretatt på nærskolen.

Registrering

Foresatte registrerer eleven på nærskolen. Deretter vil de motta en sms, fra Språksenteret, som inneholder bekreftelse på innsendt registreringsskjema og invitasjon til kartlegging.