Kartlegging av skolebakgrunn

Alle nyankomne elever i Oslo på 3.- 10. trinn skal kartlegges ved Språksenteret. Nærskolen eller foresatte selv kan selv bestille tid for kartlegging. Målet med kartleggingen er å gi informasjon om elevens språklige og faglige styrker, interesser og opplæringsbehov. Resultatene fra kartleggingen skal brukes som et utgangspunkt for hvordan opplæringen for eleven best kan tilrettelegges, i tillegg til at kartleggingen skal gi grunnlag for å vurdere hvor eleven best får ivaretatt sitt opplæringstilbud:

 • ved nærskolen
 • i alfabetiseringsgruppe
 • i mottaksgruppe
 • på Språksenteret

 

Innhold i kartleggingen

Kartleggingen vil blant annet omfatte:

 • et strukturert intervju
 • en vurdering av elevens leseforståelse
 • en vurdering av elevens skriveferdigheter
 • en vurdering av matematiske kunnskaper og ferdigheter
 • en vurdering av elevens kunnskaper knyttet til utvalgte sentrale mål i læreplaner for fag etter Kunnskapsløftet
 • en vurdering av elevens ferdigheter i engelsk
 • en vurdering av elevens grunnleggende læreforutsetninger (ved behov)

Språksenteret utarbeider en pedagogisk rapport på basis av kartleggingen. Rapporten sendes til skolen eleven skal ha sin videre opplæring ved og til foresatte.

 

Skoleplass etter kartlegging

 • Dersom det anbefales at eleven får sin opplæring ved nærskolen, skal skolen legge til rette for at slik opplæring kan gis.
 • Dersom det anbefales at eleven får sin opplæring i alfabetiseringsgruppe, mottaksgruppe, sørger Språksenteret for å finne en plass til eleven. Dersom det anbefales at eleven får sin opplæring ved Språksenteret gjøres det avtale om tidspunkt for oppstart.

 

Inntaket til de ulike opplæringstilbudene skjer fortløpende gjennom skoleåret og er betinget av at det er ledig plass. Skolen eleven starter ved skal sørge for at foresatte får forståelig informasjon om gjeldende rutiner og lovverk for opplæring ved nærskolen og opplæring i egne innføringstilbud. Foresatte bestemmer selv hvorvidt eleven skal følge opplæring ved nærskolen eller i et innføringstilbud.  

Praktisk informasjon

 • Nærskolen sender elektronisk henvisning til kartlegging til Språksenteret. 
 • Språksenteret sørger for time til kartlegging og eventuell tolk bestilles.
 • Kartleggingen tar ca. 3 timer og foregår på Språksenteret.
 • Foresatte følger eleven til Språksenteret.
 • Foresatte sørger for å ta med mat og drikke til eleven.

Tilbud for nyankomne elever

 • Skoletilbud i ordinær gruppe ved nærskolen er forelever som har lært nok norsk til å følge ordinær opplæring eller elever som av andre grunner vil ha best utbytte av opplæring ved nærskolen. Elever på 1.-2. trinn vil gå i ordinære grupper og få tilbud om særskilt språkopplæring.
 • Mottaksgruppene er for elever som har noe skolebakgrunn fra utlandet.
 • Alfabetiseringsgruppene er for elever som har ingen eller svært liten skolebakgrunn fra utlandet.
 • Skoletilbud ved Språksenteret tilbys elever med aldersadekvat skolebakgrunn, og for elever som vil kunne ha nytte av intensiv norskopplæring i en kortere periode.