Hovedseksjon

Kartlegging 3.-10. trinn

Gjennom skoleåret inviteres nyankomne elever fortløpende til kartlegging på Språksenteret. På grunnlag av kartleggingen, anbefaler Språksenteret hvor den enkelte elev best får ivaretatt sitt opplæringsbehov; av nærskole eller i innføringstilbud.

 • Henvisning til kartlegging foregår ved at foresatte henvender seg til nærskolen, som fyller ut registrering av nyankomne elever som er å finne under skjema og rundskriv på TAVLA. Det anbefales å bruke tolk, slik at registreringen blir mest mulig korrekt. Innsendt skjema fungerer som en direkte bestilling av tid til kartlegging på Språksenteret.
 • Nærskolen informerer foresatte om at de vil motta en SMS fra Språksenteret, med bekreftelse på innsendt registrering og innkalling til kartlegging.
 • På bakgrunn av opplysningene i registreringsskjemaet, avgjør Språksenteret hvilken kartlegging det er hensiktsmessig å invitere den enkelte eleven til.
 • Språksenteret bestiller tolk til kartleggingen ut fra opplysninger gitt i registreringsskjemaet.
 • Kartleggingen varer vanligvis i to timer og foregår på Språksenteret.
 • Foresatte følger eleven og sørger for at eleven har med mat og drikke.
 • I etterkant av kartleggingen vil foresatte motta beskjed om anbefalt opplæringstilbud via SMS.

Innhold i kartleggingen

Målet med kartleggingen er å få informasjon om elevens skolefaglige bakgrunn, språklige og faglige styrker, interesser og opplæringsbehov. Resultatene fra kartleggingen skal brukes som et utgangspunkt for å tilpasse opplæringen og gi et grunnlag for å vurdere hvor eleven best får ivaretatt sine behov. Kartleggingen gjennomføres med tolk, på elevens sterkeste språk. Dette for å sikre likeverdig kommunikasjon og sørge for at eleven får mulighet til å vise kunnskaper og ferdigheter.

Kartleggingen vil blant annet omfatte:

 • samtale om elevens interesser og skolefaglige bakgrunn
 • vurdering av elevens språk, lese- og skriveferdigheter
 • vurdering av ferdigheter i matematikk
 • vurdering av elevens kunnskaper knyttet til sentrale mål i læreplaner for fag etter Kunnskapsløftet
 • vurdering av elevens ferdigheter i engelsk
 • ved behov: en vurdering av elevens læreforutsetninger

Etter kartleggingen

Dersom eleven skal starte i et innføringstilbud, sørger Språksenteret for skoleplass på en mottaksskole. I tilfeller hvor Språksenteret anbefaler opplæring ved nærskolen, eller hvor foresatte takker nei til innføringstilbud, skal nærskolen legge til rette for å gi tilpasset opplæring.

Språksenteret utarbeider en pedagogisk rapport på grunnlag av kartleggingen. I henhold til arkivrutiner for WebSak, sender Språksenteret den pedagogiske rapporten til foresatte, nærskolen og opplæringsstedet.

Inntak til opplæringstilbudene for nyankomne minoritetsspråklige elever

Inntak og oppstart til de ulike tilbudene skjer etter at elevene har vært til kartlegging på Språksenteret, og fortløpende gjennom hele skoleåret.

Opplæringstilbudene i Osloskolen

 • Alfabetiseringsgruppene er for elever som ikke har lært å lese og skrive, eller som er helt i startfasen av sin lese- og skriveutvikling. De fleste elevene har behov for opplæring i det latinske alfabetet. Elever som blir anbefalt å starte i en alfabetiseringsgruppe kan ha ingen, kort eller fragmentert skolegang, og de er på et begynnernivå i de fleste fag.
 • Mottaksgruppene er for elever som kan lese og har utviklet en viss språk- og fagkompetanse, men kan mangle sentrale kunnskaper og skolefaglige begreper. Elever som blir anbefalt å starte i en mottaksgruppe kan ha kort eller usammenhengende skolegang, eller ha en skolegang der opplæringen skiller seg fra opplæringen i norsk skole.
 • Intensiv norskopplæring ved Språksenteret anbefales for elever med aldersadekvat skolebakgrunn, og som har gode muntlige og skriftlige språkferdigheter. Elevenes fagkompetanse på førstespråket kan gi gode forutsetninger for å tilegne seg norsk fagspråk. De fleste elevene i målgruppen kan mer enn ett språk og har utviklet gode språklæringsstrategier. Elever som blir anbefalt intensiv norskopplæring bør være motiverte og ønske å følge et intensivt opplæringstilbud hvor de må gjøre en stor egeninnsats. Opplæringen gjennomføres vanligvis på tre til syv måneder.
 • Skoletilbud ved nærskolen tilbys elever som har lært tilstrekkelig norsk til å følge ordinær opplæring, og til elever som av andre grunner vil ha best utbytte av opplæring ved nærskolen.
 

Registreringsskjema

Elektronisk registreringsskjema er kun tilgjengelig via skjemaportalen på admin-nettet/Citrix

Opplæring for nyankomne elever

Innføringstilbud:

 • Alfabetiseringsgruppe
 • Mottaksgruppe
 • Intensiv norskopplæring

Ordinært opplæringstilbud:

 • Nærskole