Kartlegging av skolebakgrunn 3. - 10. trinn

Alle nyankomne elever i Oslo på 3.- 10. trinn skal kartlegges ved Språksenteret. Nærskolen skal henvise eleven til kartlegging. Dette gjøres elektronisk via skjema i skjermportalen, og er kun tilgjengelig fra admin-nettet/Citrix. Lenke ligger også på siden 'Ressurser- nyankommne elever i grunnskolen'  på Tavla.

Nyankomne elever kartlegges på bakgrunn av deres språklige, formelle og uformelle kompetanse og erfaringer. Oppgitt informasjon om elevens tidligere skolegang eller manglende skolegang er med på å bestemme type kartlegging og på hvilket nivå.

Alle kartleggingssituasjoner starter med en innledende samtale med elev og foresatte med utgangspunkt i oppgitt informasjon om eleven fra henvisningsskjema. Aktuelle temaer er elevens skolebakgrunn, interesser, sosiale og praktiske ferdigheter kartlegges. I tillegg kartlegges elevens språklige, faglige og skolerelaterte ferdigheter som utgjør hoveddelen av kartleggingen.

Målet med kartleggingen er å gi informasjon om elevens språklige og faglige styrker, interesser og opplæringsbehov. Resultatene fra kartleggingen skal brukes som et utgangspunkt for hvordan opplæringen for eleven best kan tilrettelegges, i tillegg til at kartleggingen skal gi grunnlag for å vurdere hvor eleven best får ivaretatt sitt opplæringstilbud:

I Oslo tilbys videre opplæring:

 • Ved nærskolen
 • I alfabetiseringsgruppe
 • I mottaksgruppe
 • På Språksenteret

Innhold i kartleggingen

Kartleggingen vil blant annet omfatte;

 • et strukturert intervju
 • en vurdering av elevens leseforståelse
 • en vurdering av elevens skriveferdigheter
 • en vurdering av matematiske kunnskaper og ferdigheter
 • en vurdering av elevens kunnskaper knyttet til utvalgte sentrale mål i læreplaner for fag etter Kunnskapsløftet
 • en vurdering av elevens ferdigheter i engelsk
 • en vurdering av elevens grunnleggende læreforutsetninger (ved behov)

Språksenteret utarbeider en pedagogisk rapport på basis av kartleggingen. Rapporten sendes til skolen eleven skal ha sin videre opplæring ved og til foresatte.

Skoleplass etter kartlegging

 • Dersom det anbefales at eleven får sin opplæring ved nærskolen, skal skolen legge til rette for at slik opplæring kan gis.
 • Dersom det anbefales at eleven får sin opplæring i alfabetiseringsgruppe, mottaksgruppe, sørger Språksenteret for å finne en plass til eleven. Dersom det anbefales at eleven får sin opplæring ved Språksenteret gjøres det avtale om tidspunkt for oppstart.

Inntaket til de ulike opplæringstilbudene skjer fortløpende gjennom skoleåret og er betinget av at det er ledig plass. Skolen eleven starter ved skal sørge for at foresatte får forståelig informasjon om gjeldende rutiner og lovverk for opplæring ved nærskolen og opplæring i egne innføringstilbud. Foresatte bestemmer selv hvorvidt eleven skal følge opplæring ved nærskolen eller i et innføringstilbud.  

Om kartleggingsmaterialet

Per dags dato benytter Språksenteret følgende kartleggingsmateriale:

 • Kartlegging av elevens leseferdigheter på morsmålet

Kartleggingsverktøyet i lesing består av tekster på ulike nivå; 1.-2. trinn, 3.- 4. trinn, 5.- 7. trinn og 8.-10. trinn. I tillegg har Språksenteret et utvalg av enklere tekster som benyttes ved behov.

Leseprøvene inneholder blant annet oversettelser av delprøver fra nasjonale kartleggingsprøver i lesing og utvalgte tekster frikjøpt fra Gan forlag. Prøvene måler leseforståelse, informasjonssøking og tolkning og er oversatt til over 30 språk.

 • Kartlegging av skriveferdigheter på morsmålet

Eleven blir bedt om å skrive en kort og sammenhengende tekst om et gitt eller valgfritt emne. Teksten vurderes ut fra ortografi (rettskriving), setningsstruktur, ordforråd og tekstoppbygging.

 • Kartlegging av elevens ferdigheter i engelsk

Kartleggingsverktøyet i engelsk består av tekster på fire nivåer; begynnernivå, 5.-6.trinn, 7.-8.- trinn og 9.-10.-trinn. I tillegg får elevene i oppgave å skrive en tekst på engelsk som blant annet vurderes ut fra ortografi (rettskriving), setningsstruktur, ordforråd og tekstoppbygging.

 • Kartlegging av ferdigheter i matematikk

Kartleggingsverktøyet i matematikk består av oppgaver som måler aldersadekvate kompetansemål fra Kunnskapsløftet innenfor hovedområdene i læreplanen. I tillegg måles grunnleggende regneferdigheter og tallforståelse.  Prøvene tester alle hovedområdene i Læreplanen, men berører ikke alle kompetansemålene. Prøvene er per dagsdato på følgende nivåer, 1.- 2. trinn, 3.- 4. trinn, 5.- 7. trinn og 8.- 10. trinn

 • Kartlegging av skolefaglige kunnskaper i naturfag, samfunnsfag og KRLE

Kartleggingen tar utgangsounkt i sentrale temaer og begreper hentet fra kompetansemål i fra Kunnskapsløftet i nevnte fag. Kartleggingen er kaget som felvalgs- og samtaleoppgvaer. Formålet er å finne ut hvilken kjennskap eleven har til temaene den presentesers for.

 • Kartlegging Av Skolerelaterte Ferdigheter (KASF) 

KASF er et screeningsverktøy utviklet av pedagogisk psykologisk tjeneste og Språksenteret i Oslo. Screeningsverktøyet er beregnet for elever som aldersmessig tilhører 4. – 10 trinn. Verktøyet består av 12 delprøver og administreres individuelt. Verktøyet inneholder delprøver som screener begrepsdanning/grunnleggende språklig forutsetninger, oppmerksomhet og minne (visuelt og auditivt), visuelt-motoriske ferdigheter og allmennkunnskaper.

Delprøvene gjennomføres hver for seg og helt uavhengig av hverandre. Hvilken delprøve en velger å kartlegge en elev med har grunnlag i et bevisst valg fra kartleggerens side ut fra hva man ønsker å oppnå av informasjon.

KASF er tenkt for elever som har liten eller ingen skolegang og elever som har hatt behov for spesialpedagogisk tilrettelegging. 

Etter kartleggingen skriver vi en pedagogisk rapport

Kartleggingsresultatene oppsummeres og beskrives i en pedagogisk rapport som sendes til elevens foresatte, nærskole og opplæringssted. 

Praktisk informasjon

 • Nærskolen sender elektronisk registreingsskjema til Språksenteret. NB! Skjema er kun tilgjengelig via Skjemportalen på admin-nettet/Citrix
 • Språksenteret sørger for å sette opp time til kartlegging og eventuell tolk bestilles.
 • Kartleggingen tar ca. 3 timer og foregår på Språksenteret.
 • Foresatte følger eleven til Språksenteret.
 • Foresatte sørger for å ta med mat og drikke til eleven.
 • Språksenteret finner skoleplass til eleven på en skole med innføringstilbud (Språksenteret, alfabetiseringsklasse eller i mottaksklasse )
 • Språksenteret sender SMS til foresatte

Tilbud for nyankomne elever

 • Mottaksgruppene er for elever som har noe skolebakgrunn fra utlandet.
 • Alfabetiseringsgruppene er for elever som har ingen eller svært liten skolebakgrunn fra utlandet.
 • Skoletilbud ved Språksenteret tilbys elever med aldersadekvat skolebakgrunn, og for elever som vil kunne ha nytte av intensiv norskopplæring i en kortere periode.
 • Skoletilbud ved nærskolen tilbys elever som har lært nok norsk til å følge ordinær opplæring eller elever som av andre grunner vil ha best utbytte av opplæring ved nærskolen.