Oversikt over skolesystemet i Norge

Det norske skolesystemet

Barn fra 1-5 år kan gå i barnehage. Barnehage er et frivillig tilbud hvor barnet kan være mens foreldrene er på jobb. En må betale for at barnet skal gå i barnehage. Barn fra 6-15 år skal gå i grunnskolen. Grunnskolen er delt opp i barneskole (6-12 år) og ungdomsskole (13-15 år). Alle barn i Norge har rett og plikt til å gå på grunnskole. Grunnskolen er gratis. Barn fra 6-9 år kan gå på Aktivitetsskole (Skolefritidsordning SFO) før og etter skoletid. Dette er et frivillig tilbud som foreldre må betale en egenandel for. Alle som har fullført grunnskole har rett til tre års videregående opplæring. Videregående opplæring er frivillig. Også videregående skole er gratis i Norge.

Grunnskole

Alle barn i Norge skal gå på skole i 10 år. De første 10 årene av norsk skolegang kalles grunnskole. Elevene starter på skolen i august måned det kalenderåret de fyller seks år. Alle barn som oppholder seg mer enn tre måneder i Norge har rett og plikt til å gå på skole. Dersom barnet ikke har vært tre måneder i Norge, men det er sannsynlig at barnet skal oppholde seg mer enn tre måneder i landet, har barnet rett til å gå på skole. All offentlig grunnskoleopplæring er gratis.

Dersom du har barn i grunnskolealder, må du kontakte nærmeste grunnskole eller kommunen din for å melde barnet inn på skolen.

Grunnskolen er delt inn i to hovedtrinn. De syv første årene av grunnskole (1.-7. trinn) kalles barneskole, og de tre neste årene (8.-10. trinn) kalles ungdomsskole. Elever i grunnskolen som har et annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt norskopplæring. Denne retten gjelder helt til eleven kan så godt norsk at han/hun klarer å følge ordinær undervisning.

Elever som ikke har, eller ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning. Dette gjelder uavhengig av årsaken til behovet.

Leksehjelp
Elever på 1.-10.- trinn har rett til å delta på gratis leksehjelp. Deltakelsen på leksehjelpen er frivillig.

Videregående skole

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, har rett til tre års videregående opplæring. Tre års videregående opplæring kan føre til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå. Alle har rett til å komme inn på ett av tre alternative utdanningsprogram som de har søkt på, og til to års videre opplæring som bygger på utdanningsprogrammet. For å komme inn på universitet og høgskole må en ha studiekompetanse. Yrkeskompetanse gir ikke rett til opptak ved universitet eller høgskole. Elever som tar yrkesfaglig utdanning, kan skaffe seg studiekompetanse ved å ta et påbyggingskurs som gir generell studiekompetanse.

Videregående opplæring skal være gratis, men elevene kan måtte dekke utgiftene til nødvendig utstyr.

Elever i videregående opplæring som har et annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt norskopplæring. Denne retten gjelder helt til eleven kan så godt norsk at han klarer å følge ordinær undervisning.

Elever som ikke har, eller ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning. Dette gjelder uavhengig av årsaken til behovet. Elever som har rett til spesialundervisning, kan ha rett til videregående opplæring i inntil to år ekstra. Det samme vil kunne gjelde elever med rett til særskilt norskopplæring.

Kilde: Ny i Norge

For mer informasjon om skolesystemet fra nettstedet Ny i Norge se:

http://www.nyinorge.no/no/Ny-i-Norge-velg-sprak/Ny-i-Norge/Barn-og-skole/Skolesystemet/

Læreplaner for fag

Her finner du informasjon om fag og læreplaner i Norge på engelsk https://www.udir.no/in-english/