Hovedseksjon

Skolesystemet i Norge

Barnehage 1-5 år

Barnehage er et frivillig tilbud hvor barnet kan være mens foreldrene er på jobb. En må betale for at barnet skal gå i barnehage. I barnehagen skal barnet få mulighet til å lære gjennom lek, omsorg og ulike pedagogiske aktiviteter. Barnehagene skal bruke «Rammeplan for barnehage» som utgangspunkt for sitt arbeid. Målet med rammeplanen er at alle barnehagebarn skal få et godt tilbud, uansett hvilken barnehage de går i.

 

Grunnskole 6-15 år

Alle barn skal gå på grunnskole, og offentlig skole er gratis. Grunnskolen er delt inn i to hovedtrinn; barnetrinn (1.-7. trinn) og ungdomstrinn (8.-10. trinn). Hvis barnet bor i Norge i mer enn tre måneder, har barnet rett og plikt til å gå på skole. Retten skal oppfylles så raskt som mulig og senest innen en måned. Eleven trenger ikke personnummer for å bli registrert i norsk skole. 

 

Videregående skole 15-18 år (alderen kan variere)

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, har rett til tre års videregående opplæring. Tre års videregående opplæring kan føre til:

·      Studiekompetanse - Du kan gå videre til et universitet eller høgskole etter fullført videregående opplæring.

·      Yrkeskompetanse - Du kan jobbe i et praktisk yrke etter fullført videregående opplæring.

Videregående opplæring skal være gratis, men elevene kan måtte betale for nødvendig utstyr.

 

Spesialundervisning

Elever som ikke har, eller ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning. Dette gjelder uavhengig av årsaken til behovet.

Andre tilbud i grunnskolen

 

Aktivitetsskolen

Et tilbud i Osloskolen før og etter skoletid. Her deltar elevene i ulike aktiviteter som skal støtte deres læring. Andre steder i Norge heter denne typen tilbud skolefritidsordning (SFO). Tilbudet gjelder for elever mellom 6 og 9 år på 1.-4-trinn.

Mer info om Aktivitetsskolen

 

Leksehjelp

Rett til å få gratis leksehjelp. Elevene kan velge selv om de vil delta på leksehjelpen. Tilbudet gjelder for elever i grunnskolen.

 

Sommerskolen

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for elever på 1.–10. trinn og videregående opplæring som bor i Oslo. Som regel arrangeres kursene i de to første ukene og den siste uken i skoleferien – uke 25, 26 og 32. Hvert kurs varer i en uke. Sommerskolens formål er at alle elever skal lære noe nytt, møte faglige utfordringer og få gode opplevelser i et trygt og sosialt miljø.

Mer informasjon om Sommerskolen