Hovedseksjon

Lovverk knyttet til opplæring av nyankomne elever

Skolerett og skoleplikt
Foresatte til elever som kommer til Oslo i løpet av skoleåret, skal alltid henvende seg til nærskolen.  Alle barn har rett til å få sin opplæring på nærskolen. Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Plikten til grunnskoleopplæring begynner når oppholdet har vart i tre måneder.

For å sannsynliggjøre at oppholdet vil vare i mer enn tre måneder, bes foresatte ved innmelding å forevise bostedsattest fra folkeregisteret i Oslo, dokumentasjon fra UDI som viser at det er søkt om oppholdstillatelse (DUF.nr.) og/eller annen dokumentasjon. Dersom foresatte ikke kan fremlegge dokumentasjon, må skolen gjøre en vurdering av om det er sannsynlig at eleven skal være i Norge mer enn tre måneder. Skolen kan be om en egenerklæring fra foresatte eller en kontaktperson om elevens oppholdsstatus i Norge.

Manglende dokumentasjon må ikke frata barnet dets rett til opplæring i henhold til opplæringslovens bestemmelser. Om oppholdet i landet er ulovlig, har ingen innvirkning på retten til opplæring. Når oppholdet har vart i tre måneder, har barna plikt til å motta grunnskoleopplæring jf. opplæringsloven § 2-1, 2. ledd

Opplæringstilbud for nyankomne elever i egne grupper: Opplæringslovens bestemmelser og organiseringen av tilbudet i Osloskolen

Opplæringsloven §2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar har en bestemmelse om at det er adgang til å organisere egne opplæringstilbud for nyankomne elever. Bestemmelsen lyder:

Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbud for nyankomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæringa i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eit år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette ledd krev samtykkje frå elev eller føresette.

Oslo kommune har valgt å organisere et særskilt opplæringstilbud for nyankomne elever. Opplæringstilbudet består av:

-        Alfabetiseringsgrupper ved utvalgte skoler (mottaksskoler)

-        Mottaksgrupper ved utvalgte skoler (mottaksskoler)

-        Senter for intensiv norskopplæring (Språksenteret)

 

Dersom det ikke er ledig plass eller det er ventetid for plasser ved mottaksskolene/Språksenteret er det nærskolens ansvar å gi tilpasset opplæring, jf. nærskoleprinsippet i opplæringsloven § 8-1.