Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og annen ikke opplæringsrettet aktivitet. Formålet med Oslostandarden er å sikre likebehandling av søknader om permisjon, og å redusere omfanget av fravær.

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå søknaden selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Språksenteret følger Oslo kommunes regler for permisjon i grunnskolen. 

Søknaden finner du her.

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig
  • Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan

Det er ikke vanlig å gi permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende, eller når eleven har udokumentert fravær.

Permisjon elever har krav på

  • Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.

Vi kan innvilge permisjon for

  • Spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter)
  • Idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå