Språksenterets kartleggingsmateriale

Hvilke ferdigheter kartlegges på Språksenteret?

Nyankomne elever kartlegges på bakgrunn av deres språklige, formelle og uformelle kompetanse og erfaringer. Oppgitt informasjon om elevens tidligere skolegang eller manglende skolegang er med på å bestemme type kartlegging og på hvilket nivå.

Alle kartleggingssituasjoner starter med en innledende samtale med elev og foresatte med utgangspunkt i oppgitt informasjon om eleven fra henvisningsskjema. Aktuelle temaer er elevens skolebakgrunn, interesser, sosiale og praktiske ferdigheter kartlegges. I tillegg kartlegges elevens språklige, faglige og skolerelaterte ferdigheter som utgjør hoveddelen av kartleggingen.

Målet med den faglige kartleggingen er å vurdere elevens faglige ferdigheter og kompetanse i sentrale fag, sammenliknet med norske elever på samme alder. Basert på kartleggingsresultatet vil eleven gis et opplæringstilbud som er i samsvar med dens utviklingsmuligheter. 

Oversikt over Språksenterets kartleggingsmateriale

Per dags dato benytter Språksenteret følgende kartleggingsmateriale:

 • Kartlegging av elevens leseferdigheter på morsmålet

Kartleggingsverktøyet i lesing består av tekster på ulike nivå; 1.-2. trinn, 3.- 4. trinn, 5.- 7. trinn og 8.-10. trinn. I tillegg har Språksenteret et utvalg av enklere tekster som benyttes ved behov.

Leseprøvene inneholder blant annet oversettelser av delprøver fra nasjonale kartleggingsprøver i lesing og utvalgte tekster frikjøpt fra Gan forlag. Prøvene måler leseforståelse, informasjonssøking og tolkning og er oversatt til over 30 språk.

 • Kartlegging av skriveferdigheter på morsmålet

Eleven blir bedt om å skrive en kort og sammenhengende tekst om et gitt eller valgfritt emne. Teksten vurderes ut fra ortografi (rettskriving), setningsstruktur, ordforråd og tekstoppbygging.

 • Kartlegging av elevens ferdigheter i engelsk

Kartleggingsverktøyet i engelsk består av tekster på fire nivåer; begynnernivå, 5.-6.trinn, 7.-8.- trinn og 9.-10.-trinn. I tillegg får elevene i oppgave å skrive en tekst på engelsk som blant annet vurderes ut fra ortografi (rettskriving), setningsstruktur, ordforråd og tekstoppbygging.

 • Kartlegging av ferdigheter i matematikk

Kartleggingsverktøyet i matematikk består av oppgaver som måler aldersadekvate kompetansemål fra Kunnskapsløftet innenfor hovedområdene i læreplanen. I tillegg måles grunnleggende regneferdigheter og tallforståelse.  Prøvene tester alle hovedområdene i Læreplanen, men berører ikke alle kompetansemålene. Prøvene er per dagsdato på følgende nivåer, 1.- 2. trinn, 3.- 4. trinn, 5.- 7. trinn og 8.- 10. trinn

 • Kartlegging av skolefaglige kunnskaper i naturfag, samfunnsfag og KRLE

Kartleggingen tar utgangsounkt i sentrale temaer og begreper hentet fra kompetansemål i fra Kunnskapsløftet i nevnte fag. Kartleggingen er kaget som felvalgs- og samtaleoppgvaer. Formålet er å finne ut hvilken kjennskap eleven har til temaene den presentesers for.

 • Kartlegging Av Skolerelaterte Ferdigheter (KASF) 

KASF er et screeningsverktøy utviklet av pedagogisk psykologisk tjeneste og Språksenteret i Oslo. Screeningsverktøyet er beregnet for elever som aldersmessig tilhører 4. – 10 trinn. Verktøyet består av 12 delprøver og administreres individuelt. Verktøyet inneholder delprøver som screener begrepsdanning/grunnleggende språklig forutsetninger, oppmerksomhet og minne (visuelt og auditivt), visuelt-motoriske ferdigheter og allmennkunnskaper.

Delprøvene gjennomføres hver for seg og helt uavhengig av hverandre. Hvilken delprøve en velger å kartlegge en elev med har grunnlag i et bevisst valg fra kartleggerens side ut fra hva man ønsker å oppnå av informasjon.

KASF er tenkt for elever som har liten eller ingen skolegang og elever som har hatt behov for spesialpedagogisk tilrettelegging. 

Pedagogisk rapport

Kartleggingsresultatene oppsummeres og beskrives i en pedagogisk rapport som sendes til elevens foresatte, nærskole og opplæringssted. 

Praktisk informasjon

 • Nærskolen fyllet ut elektronisk henvisning til kartlegging. Trykk her for å komme til skjemaet.
 • Språksenteret sørger for time til kartlegging.
 • Kartleggingen vil ta fra 2-5 timer og foregår ved Språksenteret.
 • Foresatte følger eleven til Språksenteret.
 • Sørg for å ha med mat og drikke til eleven.