Henvisning og kartlegging av elever

Nyankomne elever på 3.- 10. trinn skal kartlegges ved Språksenteret. Nærskolen eller foresatte selv kan bestille tid for kartlegging.

Kartleggingen vil inneholde en vurdering av elevens tidligere skolegang for å gi et grunnlag for å konkretisere det opplæringstilbudet som er best egnet for eleven.  Kartleggingen skal gi grunnlag for å vurdere om eleven best får ivaretatt sitt opplæringstilbud ved nærskolen, i alfabetiseringsgruppe, mottaksgruppe eller ved Språksenteret.

Kartleggingen vil blant annet omfatte:

 • et strukturert intervju
 • en vurdering av elevens leseforståelse
 • en vurdering av elevens skriveferdigheter
 • en vurdering av matematiske kunnskaper og ferdigheter
 • en vurdering av elevens kunnskaper knyttet til noen sentrale mål i læreplaner for fag i Kunnskapsløftet
 • en vurdering av elevens ferdigheter i engelsk

Ved behov:

 • en vurdering av elevens grunnleggende læreforutsetninger

Kartleggingen vil gi informasjon om elevenes språklige og faglige styrker, interesser og opplæringsbehov. Resultater fra kartleggingen skal brukes som grunnlag for hvordan opplæringen for eleven best kan tilrettelegges.

Språksenteret utarbeider en pedagogisk rapport på basis av kartleggingen. Rapporten sendes til skolen eleven skal ha sin videre opplæring ved og til foresatte.

 • Dersom det anbefales at eleven får sin opplæring ved nærskolen, skal skolen legge til rette for at slik opplæring kan gis
 • Dersom det anbefales at eleven får sin opplæring i alfabetiseringsgruppe, mottaksgruppe, sørger Språksenteret for å finne en plass til eleven. Dersom det anbefales at eleven får sin opplæring ved Språksenteret gjøres det avtale om tidspunkt for oppstart.

Inntaket til de ulike opplæringstilbudene skjer fortløpende gjennom skoleåret og er betinget av at det er ledig plass.

Skolen eleven starter ved skal sørge for at foresatte får forståelig informasjon om gjeldende rutiner og lovverk for opplæring ved nærskolen og opplæring i egne innføringstilbud.

Foresatte bestemmer selv hvorvidt eleven skal følge opplæring ved nærskolen eller i et innføringstilbud.  

Kort om kartlegging og henvisning

 • Nærskolen sender elektronisk henvisning til kartlegging til Språksenteret. Foresatte kan også ta direkte kontakt med Språksenteret for å få time til kartlegging.
 • Språksenteret sørger for time til kartlegging og eventuell tolk bestilles
 • Kartleggingen tar ca 3 timer og foregår på en av Språksenterets avdelinger
 • Foresatte følger eleven til Språksenteret
 • Foresatte sørger for å ta med mat og drikke til eleven
Drawing of a city