Fravær og forsentkomming

  • Dersom en elev kommer forsent til skolen/timer kontaktes foresatte av kontaktlærer. Ved ytterligere forsentkomming informeres ledelsen som innkaller til møte med elev og foresatte. Kartlegging gjennomføres og samarbeidsavtale utformes.
  • Ugyldig fravær fra enkelttime føres. Foresatte informeres av kontaktlærer. Ved gjentatt ugyldig fravær innkaller kontaktlærer til møte med elev og foresatte. Kartlegging gjennomføres og samarbeidsavtale utformes
  • Dersom foresatte ikke tar kontakt med skolen om fravær hos eleven, skal kontaktlærer så raskt som mulig kontakte foresatte for å avklare om det er gyldig fravær.
  • Hjemmet kontaktes umiddelbart ved ugyldig fravær, dvs. fravær uten melding eller på ugyldig grunnlag. Det kan f. eks. være at eleven ikke har med seg melding etter fravær, eller at eleven forsvinner i løpet av skoledagen.

Ved bekymring knyttet til høyt fravær skal kontaktlærer kalle inn foresatte til et møte om fraværet.

Dersom fraværet ikke reduseres skal ledelsen sørge for videre oppfølging og kontrakt mellom hjem og skole om oppfølging av fraværet.

 

Oslostandard

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter. Politikerne i Oslo har vedtatt en Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskoleopplæringen

Formålet med Oslostandarden å redusere omfanget av fravær. Språksenteret har følgende standard for oppfølging av fravær og forsentkomming for elever, foresatte og ansatte. 

  • Foresatte skal ringe skolen om morgenen første fraværsdag.
  • Dersom en elev har mer enn tre enkeltdager fravær per måned, undersøker kontaktlærer årsaken til fraværet.
  • Ved fravær utover fem virkedager leveres sykemelding til skolen
  • Ved høyt sykefravær (over 20 %) skal foresatte fremlegge legeattest.