Generelt om læringsmiljø

Et godt læringsmiljø bidrar til å nå målsetningene om økt læringsutbytte, bedre gjennomføring i videregående skole og mindre sosial og kjønnsmessig forskjell i læringsresultatene hos elevene.

Stadig mer forskning bekrefter at et godt skolemiljø virker helsefremmende, bidrar til trivsel og læring og hindrer mobbing og uønsket atferd (KSU Forskningsoppsummering 2/2014). En sentral arbeidsoppgave ved Språksenteret blir derfor også å arbeide for et godt skolemiljø.

Språksenteret skal være trygt for elever og ansatte - og et godt sted for læring og utvikling. Språksenteret har nulltoleranse mot mobbing, vold og rasisme, samt annen krenkende atferd.

Kapittel 9a i Opplæringsloven sier at:

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring”.