Temaer og samarbeid for arrangementer våren 2020

Under Språksenterets besøksrunde 2018 kom det frem at enkelte skoler har til dels krevende elevgrupper med stor andel enslige mindreårige elever som har vært på flukt og har opplevd krig. Dette medfører at elevene kan ha traumer, og det kan komme til uttrykk i følelser og atferd som er utfordrende å forstå og møte. For å avhjelpe ungdomsskoler som har alfabetiseringsgrupper med stor andel traumatiserte elever med store behov, ble det for skoleåret 2018/19 innført en ordning hvor disse skolene kunne søke om en ekstra lærerressurs når elevgruppen overstiger 8 elever. Søknaden sendes via Språksenteret til avdeling for elevforvaltning og planlegging (EFP), og må begrunnes og inneholde en plan for bruk av midlene. Skoler dette gjelder henstilles til å parallelt søke råd og støtte hos Brusettkollen skole og ressurssenter som har spesialisert seg på traumesensitiv omsorg og opplæring. Videre anbefales det at aktuelle skoler søker et samarbeid med helsetjenesten, BUP, PPT eller andre instanser vedrørende aktuelle elevgrupper og/eller enkeltelever.

Med utgangspunkt i ovenstående har Språksenteret opprettet et samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP), som  jobber med å utarbeide et kurs som vil handle om traumeforståelse og traumesensitiv omsorg. Det er planlagt å gjennomføre kursrekken over tre halve dager i mars, april og mai 2020, og datoene er som følger:

25.03.2020, 22.04.2020 og 13.05.2020

Språksenteret vil sende ut mer informasjon i løpet av høsten 2019.